පාචිච්චි කරන ලද වාහන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, නැවත දන්වන තුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.