නම සහ තනතුර ඇමතුම් අංක විද්‍යුත් තැපෑල
ටී. වී. ඩී. දමයන්ති එස්. කරුණාරත්න මහත්මිය
පාලක ජනරාල් 
+94 112 324386 cg[at]imexport.gov.lk
රංජිත් විමලසූරිය මහතා
පාලක
+94 112 324673 cont[at]imexport.gov.lk
එම්. ජී. ගාමිණී මහතා
පාලක
+94 112 326802 cont2[at]imexport.gov.lk
කුමුදිනි විද්‍යාලංකාර මෙනවිය
සහකාර පාලක
+94 112 323922 ac2[at]imexport.gov.lk
ටී. රතීෂ්වරන් මහතා
සහකාර පාලක
+94 112 445495 ac4[at]imexport.gov.lk
ටී. ඒ. කේ. චන්ද්‍රිකා මහත්මිය
සහකාර පාලක
+94 112 327113 ac5[at]imexport.gov.lk
එම්. කේ. යූ. එස්. ප්‍රනාන්දු
සහකාර පාලක
+94 112 422682 ac6[at]imexport.gov.lk
අයි. පී. කොතලාවල මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 328487 acc[at]imexport.gov.lk
ජේ. එම්. පේමදාස මහතා
පරිපාලන නිලධාරි
+94 112 541001 ao[at]imexport.gov.lk
එල්. ඩබ්. ආර්. බී. චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය
පද්ධති පරිපාලක
+94 112 444493 sa[at]imexport.gov.lk
එන්. කේ. පී. කේ. නාගසිංහ මහත්මිය
ප්‍රධාන ලිපිකරු
+94 112 327112  
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි +94 112 326774