නම සහ තනතුර ඇමතුම් අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී +94 112 326774  
ටී.වී.ඩි. දමයන්ති එස්. කරුණාරත්න මිය
පාලක ජනරාල්
+94 112 448311 cg[at]imexport.gov.lk
ඩී.එම්.සී.එස්. දිසානායක මෙනවිය
පුද්ගලික සහකාර (පාලක ජනරාල්)
+94 112 324386 pacg[at]imexport.gov.lk
රංජිත් විමලසූරිය මයා
පාලක
+94 112 324673 cont[at]imexport.gov.lk
කුමුදිනී විද්‍යාලංකාර මෙනවිය
සහකාර පාලක
+94 112 323922 ac2[at]imexport.gov.lk
ටී.රතීස්වරන් මයා
සහකාර පාලක
+94 112 445495 ac4[at]imexport.gov.lk
ටී.ඒ.කේ. චන්ද්‍රිකා මිය
සහකාර පාලක
+94 112 327113 ac5[at]imexport.gov.lk
එම්.කේ.යූ.එස්. ප්‍රනාන්දු මයා
සහකාර පාලක
+94 112 422682 ac6[at]imexport.gov.lk
එම්.ඩබ්ලිව්.තක්ෂිලා ටී. සුගතපාල මෙනවිය
සහකාර පාලක
+94 112 326802 ac7[at]imexport.gov.lk
අයි.පී.කොතලාවල මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 112 328487 acc[at]imexport.gov.lk
කේ.පී.ඩී.පී. කරුණානායක මයා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 431874 cia[at]imexport.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 541001 ao[at]imexport.gov.lk
එල්.ඩබ්ලිව්.ජේ.බී.චන්ද්‍රසේකර මිය
පද්ධති පරිපාලක
+94 112 444493 sa[at]imexport.gov.lk
එන්.කේ.පී.කේ නාගසිංහ මිය
ප්‍රධාන කළමණාකරන සහකාර
+94 112 327112 admin[at]imexport.gov.lk