ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපිනය:
අංක 75 1/3,
පළමු මහල, හේමාස් ගොඩනැගිල්ල,
යෝර්ක් වීදිය,
තැ:පෙ: 559, කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 326 774
ෆැක්ස්:
+94 112 328 486
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.