இறக்குமதி, ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு திணைக்களம்

முகவரி:
இல: 75 1/3,
1ஆம் மாடி, ஹேமாஸ் கட்டிடம்,
யோர்க் வீதி,
த.பெ. இல. - 559, கொழும்பு 01,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 326 774
தொலைநகலி:
+94 112 328 486
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.