வகை விண்ணப்பம்
மருந்துகள் Download [PDF - 499 KB]
வாகனங்கள் மற்றும் வாகன பாகங்கள் Download [PDF - 499 KB]
இரசாயனங்கள் Download [PDF - 499 KB]
தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் Download [PDF - 499 KB]
இதர இறக்குமதிகள் Download [PDF - 499 KB]
ஏற்றுமதிகள் Download [PDF - 499 KB]