பாவிக்கப்பட்ட வாகனங்களுக்கான இறக்குமதி அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கலானது மறு அறிவித்தல் கிடைக்கும் வரை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.