මෙහෙයුම් උපදෙස් 2020

විස්තරය බාගතකිරීම
අත්‍යාවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම  PDF [938KB]
ආනයන පාලන බලපත්‍රයක් නොමැතිව ටින් මාළු ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දීම  PDF [640KB]

තෝරාගත් භාණ්ඩ ආනයනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිවේදනය

PDF [1.70MB]