100 - வெளிநாட்டுச் செலவாணி உழைப்பின் அடிபபடையில் வாகனங்களை இறக்குமதி செய்தல்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • கடந்த மூன்று வருடங்களினுள் அமேரிக்க டொளர் 50,000 இற்கு அதிகமான தொகையை இந்நாட்டுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை.
 • வருடமொன்றுக்கு அதிகமான காலம் விண்ணப்பதாரியின் பெயரில் வாகனம் பதிவு செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • வெளிநாட்டு பிரயாணக் கடவுச்சீட்டு மற்றும் விசாவின் பிரதி (இரட்டை பிரசாவுரிமை, வதிவிட வீசா அல்லது தொழில் வீசா ஆக இருத்தல் வேண்டும்)

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • 3 – 5 வருட பழைய வாகனமாயின் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 4% + பெறுமதிசேர் வரி
 • 5 – 7 வருட பழைய வாகனமாயின் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 7% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.03   (87.02 தலைப்பு தவிர்ந்த) ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட முக்கியமாக ஆட்களை கொண்டு செல்வதற்காக திட்டமிடப்பட்ட மோட்டார் கார் மற்றும் ஏனைய மோட்டார் வாகனங்கள்  
  8703.10 பனி மீது பயணம் செய்வதற்காக விசேடமாக திட்டமிடப்பட்ட வாகனங்கள்: கோல்ப் மற்றும் அதற்குச் சமமான வாகனங்கள்  
  8703.10.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
    தீப் பொறி உருவாககி - ஏனைய வாகனங்கள், உள்ளக ரீதியாக தகனமடைகின்ற பரஸ்பர பிஸ்டன் எஞ்சினுடன் கூடிய ஏனைய வாகனங்கள்  
  8703.21 சிலின்டர் கொள்திறன் கன சென்ரிமீட்டர் 1,000 க்குக் குறைந்த  
  8703.21.20 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன்கள் L
  8703.21.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    முச்சக்கர வண்டிகள்  
  8703.21.51 கலப்பு பெற்றோல் என்ஜின் உடனான L
  8703.21.53 இருவருடங்களுக்கு மேல் பழைய, திரவப் பெற்றோலிய வாயுவினால் இயங்கும் ஏனையவை L
  8703.21.55 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.21.71 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.21.79 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.21.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8703.22 கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.22.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.22.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.22.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.22.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.89 ஏனையவை L
  8703.23 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.23.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.23.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.61 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.62 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத ஏனையவை L
  8703.23.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.23.93 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.94 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.23.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.24 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.24.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.24.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.24.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.24.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.89 ஏனையவை L
    Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (டீசல் அல்லது அரை டீசல்)  
  8703.31 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.31.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.31.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
  8703.31.60 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய முச்சக்கர வண்டிகள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.31.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.31.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.94 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.32.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.32.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.89 ஏனையவை L
  8703.32.96 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.99 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.33.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.33.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.33.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.89 ஏனையவை L
  8703.90 ஏனையவை  

110 - மோட்டார் வாகனங்கள் - பரிசுகள், குடும்ப அங்கத்தவர்கள், நலன்புரி அமைப்புக்கள்

120 - வெளிநாட்டவர்களினால் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • இலங்கையில் வதிவிட வீசா 06 மாதங்களுக்கு மேல் காலம் இருத்தல் வேண்டும்
 • வெளிநாட்டு பயணச் சீட்டின் நிழற்பிரதி
 • வாகனத்தின் வயது 03 வருடங்களிலும் குறைவாக இருத்தல் வேண்டும்

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 0.3% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.03   (87.02 தலைப்பு தவிர்ந்த), ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார்கள் உட்பட்ட முக்கியமாக ஆட்களை கொண்டு செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார் கார்கள் மற்றும் ஏனைய மோட்டார் வாகனங்கள்  
 

8703.10

பனி மீது பயணம் செய்வதற்காக விசேடமாக திட்டமிடப்பட்ட வாகனங்கள்: கோல்ப் கார்கள் மற்றும் அதற்குச் சமமான வாகனங்கள்  
  8703.10.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை

L

    தீப்பொறி உருவாக்கியுடன் கூடிய உள்ளக ரீதியாக தகனமடைகின்ற பரஸ்பர பிஸ்டன் எஞ்சினுடைய ஏனைய வாகனங்கள்  
  8703.21 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.21.20 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.21.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    முச்சக்கர வண்டிகள்  
  8703.21.51 கலப்பு பெற்றோல் என்ஜின் உடனான L
  8703.21.53 இருவருடங்களுக்கு மேல் பழைய, திரவப் பெற்றோலிய வாயுவினால் இயங்கும் ஏனையவை L
  8703.21.55 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.21.71 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.21.79 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.21.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8703.22 கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.22.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.22.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.22.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.22.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.89 ஏனையவை L
  8703.23 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.23.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.23.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.61 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.62 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத ஏனையவை L
  8703.23.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.23.93 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.94 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.23.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.24 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.24.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.24.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.24.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.24.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.89 ஏனையவை L
    Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (டீசல் அல்லது அரை டீசல்)  
  8703.31 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.31.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.31.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
  8703.31.60 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய முச்சக்கர வண்டிகள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.31.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.31.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.94 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.32.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.32.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.89 ஏனையவை L
  8703.32.96 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.99 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.33.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.33.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.33.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.89 ஏனையவை L
  8703.90 ஏனையவை  

130 - தூதுராலய சேவை அலுவலர்களினால் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வாகனங்கள்

140 - வலது குறைந்தோர்களுக்காகக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • வலது குறைவு பற்றி உறுதிப்படுத்தி வழங்கப்படும் சத்தியக் கடதாசி
 • வலது குறைவினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பிரதேச செயலகத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற கடிதம்
 • வழங்குனர் குறிப்பிட்டதொரு நபராயின் (தொழில்முயற்சி நிறுவனமொன்று அல்லாத பட்சத்தில்) அவருடைய வெளிநாட்டு கடவுச் சீட்டின் பிரதியொன்று
 • சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சில் வலது குறைந்தவர் தொடர்பாக தேசிய செயலகத்தினால் வலது குறைவு நிலையில் இருக்கின்றார் என வழங்கும் கடிதத்தின் பிரதியொன்று

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 10% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.03   (87.02 தலைப்பு தவிர்ந்த), ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார்கள் உட்பட்ட முக்கியமாக ஆட்களை கொண்டு செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார் கார்கள் மற்றும் ஏனைய மோட்டார் வாகனங்கள்  
 

8703.10

பனி மீது பயணம் செய்வதற்காக விசேடமாக திட்டமிடப்பட்ட வாகனங்கள்: கோல்ப் கார்கள் மற்றும் அதற்குச் சமமான வாகனங்கள்  
  8703.10.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை

L

    தீப்பொறி உருவாக்கியுடன் கூடிய உள்ளக ரீதியாக தகனமடைகின்ற பரஸ்பர பிஸ்டன் எஞ்சினுடைய ஏனைய வாகனங்கள்  
  8703.21 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.21.20 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.21.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    முச்சக்கர வண்டிகள்  
  8703.21.51 கலப்பு பெற்றோல் என்ஜின் உடனான L
  8703.21.53 இருவருடங்களுக்கு மேல் பழைய, திரவப் பெற்றோலிய வாயுவினால் இயங்கும் ஏனையவை L
  8703.21.55 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.21.71 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.21.79 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.21.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8703.22 கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.22.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.22.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.22.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.22.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.89 ஏனையவை L
  8703.23 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.23.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.23.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.61 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.62 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத ஏனையவை L
  8703.23.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.23.93 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.94 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.23.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.24 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.24.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.24.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.24.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.24.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.89 ஏனையவை L
    Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (டீசல் அல்லது அரை டீசல்)  
  8703.31 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.31.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.31.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
  8703.31.60 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய முச்சக்கர வண்டிகள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.31.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.31.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.94 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.32.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.32.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.89 ஏனையவை L
  8703.32.96 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.99 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.33.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.33.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.33.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.89 ஏனையவை L
  8703.90 ஏனையவை  

150 - அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கு பரிசாக கிடைக்கின்ற வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • பரிசளிப்புச் செய்கின்ற நிறுவனத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கடிதம்
 • பரிசளிப்புச் செய்யப்பட்ட நிறுவனத்திற்குரிய நிரல் அமைச்சின் சிபாரிசு

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • அரசு நிறுவனங்கள் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 50, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 25, 000 + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.03   (87.02 தலைப்பு தவிர்ந்த), ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார்கள் உட்பட்ட முக்கியமாக ஆட்களை கொண்டு செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார் கார்கள் மற்றும் ஏனைய மோட்டார் வாகனங்கள்  
 

8703.10

பனி மீது பயணம் செய்வதற்காக விசேடமாக திட்டமிடப்பட்ட வாகனங்கள்: கோல்ப் கார்கள் மற்றும் அதற்குச் சமமான வாகனங்கள்  
  8703.10.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை

L

    தீப்பொறி உருவாக்கியுடன் கூடிய உள்ளக ரீதியாக தகனமடைகின்ற பரஸ்பர பிஸ்டன் எஞ்சினுடைய ஏனைய வாகனங்கள்  
  8703.21 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.21.20 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.21.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    முச்சக்கர வண்டிகள்  
  8703.21.51 கலப்பு பெற்றோல் என்ஜின் உடனான L
  8703.21.53 இருவருடங்களுக்கு மேல் பழைய, திரவப் பெற்றோலிய வாயுவினால் இயங்கும் ஏனையவை L
  8703.21.55 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.21.71 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.21.79 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.21.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8703.22 கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.22.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.22.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.22.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.22.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.89 ஏனையவை L
  8703.23 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.23.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.23.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.61 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.62 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத ஏனையவை L
  8703.23.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.23.93 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.94 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.23.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.24 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.24.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.24.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.24.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.24.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.89 ஏனையவை L
    Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (டீசல் அல்லது அரை டீசல்)  
  8703.31 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.31.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.31.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
  8703.31.60 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய முச்சக்கர வண்டிகள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.31.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.31.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.94 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.32.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.32.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.89 ஏனையவை L
  8703.32.96 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.99 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.33.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.33.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.33.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.89 ஏனையவை L
  8703.90 ஏனையவை  

160 - புராதன வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • விண்ணப்பதாரி கிளாசிக் கார் கிளப் இல் ஒரு வருடத்திற்கு குறையாத காலம் அங்கத்துவத்தைப் பெற்றிருத்தல்.

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 10% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.03   (87.02 தலைப்பு தவிர்ந்த), ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார்கள் உட்பட்ட முக்கியமாக ஆட்களை கொண்டு செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார் கார்கள் மற்றும் ஏனைய மோட்டார் வாகனங்கள்  
 

8703.10

பனி மீது பயணம் செய்வதற்காக விசேடமாக திட்டமிடப்பட்ட வாகனங்கள்: கோல்ப் கார்கள் மற்றும் அதற்குச் சமமான வாகனங்கள்  
  8703.10.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை

L

    தீப்பொறி உருவாக்கியுடன் கூடிய உள்ளக ரீதியாக தகனமடைகின்ற பரஸ்பர பிஸ்டன் எஞ்சினுடைய ஏனைய வாகனங்கள்  
  8703.21 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.21.20 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.21.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    முச்சக்கர வண்டிகள்  
  8703.21.51 கலப்பு பெற்றோல் என்ஜின் உடனான L
  8703.21.53 இருவருடங்களுக்கு மேல் பழைய, திரவப் பெற்றோலிய வாயுவினால் இயங்கும் ஏனையவை L
  8703.21.55 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.21.71 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.21.79 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.21.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8703.22 கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.22.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.22.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.22.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.22.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.89 ஏனையவை L
  8703.23 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.23.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.23.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.61 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.62 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத ஏனையவை L
  8703.23.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.23.93 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.94 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.23.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.24 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.24.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.24.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.24.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.24.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.89 ஏனையவை L
    Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (டீசல் அல்லது அரை டீசல்)  
  8703.31 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.31.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.31.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
  8703.31.60 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய முச்சக்கர வண்டிகள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.31.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.31.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.94 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.32.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.32.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.89 ஏனையவை L
  8703.32.96 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.99 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.33.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.33.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.33.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.89 ஏனையவை L
  8703.90 ஏனையவை  

170 - புனிதஸ் தலங்களுக்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்கள்

180 - இயந்திரங்களின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படும், ஆனால் வீதிகளில் பயன்படுத்தப்படாத வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • 7-10 வருட பழைய வாகனமாயின் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 7% + பெறுமதிசேர் வரி
 • 10-12 வருட பழைய வாகனமாயின் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 9% + பெறுமதிசேர் வரி
 • 12-15 வருட பழைய வாகனமாயின் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 11% + பெறுமதிசேர் வரி
 • 15-20 வருட பழைய வாகனமாயின் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 13% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.05   Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units) (+).  
  8705.10 Crane lorries  
  8705.10.20 பத்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8705.20 Mobile drilling derricks :  
  8705.20.20 More than seven years old L
  8705.30 Fire fighting vehicles :  
  8705.30.20 More than seven years old L
  8705.40 Concrete-mixer lorries  
  8705.40.20 Concrete-mixer lorries  
  8705.90 Other  
    Mobile workshops :  
  8705.90.12 More than seven years old L
    Gully bowsers equipped with suction pumps for extracting sewage water/waste :  
  8705.90.22 More than seven years old L
    Other  
  8705.90.92 g. v. w not exceeding 4 tones, more than seven years old L

185 - மோட்டார் வாகனங்களின் பின் இணைந்த ஊர்திகள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • அலகொன்றுக்கு ரூ. 25, 000 + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.16   Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof.  
    parts thereof.  
  8716.10 Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping :  
  8716.10.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8716.20 Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes :  
  8716.20.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
    Other trailers and semi-trailers for the transport of goods :  
  8716.31 Tanker trailers and tanker semi-trailers :  
  8716.31.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8716.39 Other  
  8716.39.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8716.40 Other trailers and semi-trailers :  
  8716.40.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8716.80 ஏனைய வாகனங்கள்  
  8716.80.30 Other not more than five years old L

190 - விவசாயச் செயற்பாடுகளுக்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் டிராக்டர்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • அலகொன்றுக்கு ரூ. 30, 000 + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.01   Tractors (other than tractors of heading 87.09) (+).  
  8701.10 Pedestrian controlled tractors :  
  8701.10.10 பத்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8701.20 Road tractors for semi-trailers :  
  8701.20.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8701.30 Track-laying tractors :  
  8701.30.20 ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8701.90 Other :  
  8701.90.20 Agricultural tractors, more than ten years old L
  8701.90.40 பத்து வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L

200 - பிண வண்டிகள், நலன்புரிச் சங்கங்களுக்கான வாகனங்கள் (அம்புலன்ஸ் வண்டிகள் மற்றும் கழிவுகளை இழுக்கின்ற வாகனங்கள்)

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • தொழில்முயற்சியை நடாத்திச் செல்கின்றமை தொடர்பில் கிராம சேவையாளரினால் பெற்றுக் கொண்ட பிரதேச செயலாளரின் சிபாரிசு
 • வங்கி கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • அம்புலன்ஸ் வண்டிகள் மற்றும் கழிவுகளை இழுக்கின்ற வாகனங்கள் – தனியார் துறை - அலகொன்றுக்கு ரூ. 50, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • அம்புலன்ஸ் வண்டிகள் மற்றும் கழிவுகளை இழுக்கின்ற வாகனங்கள் – அரசு மற்றும் அரை அரசுத்துறை - அலகொன்றுக்கு ரூ. 25, 000 + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
87.03   (87.02 தலைப்பு தவிர்ந்த), ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார்கள் உட்பட்ட முக்கியமாக ஆட்களை கொண்டு செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார் கார்கள் மற்றும் ஏனைய மோட்டார் வாகனங்கள்  
 

8703.10

பனி மீது பயணம் செய்வதற்காக விசேடமாக திட்டமிடப்பட்ட வாகனங்கள்: கோல்ப் கார்கள் மற்றும் அதற்குச் சமமான வாகனங்கள்  
  8703.10.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
    தீப்பொறி உருவாக்கியுடன் கூடிய உள்ளக ரீதியாக தகனமடைகின்ற பரஸ்பர பிஸ்டன் எஞ்சினுடைய ஏனைய வாகனங்கள்  
  8703.21 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.21.20 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.21.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    முச்சக்கர வண்டிகள்  
  8703.21.51 கலப்பு பெற்றோல் என்ஜின் உடனான L
  8703.21.53 இருவருடங்களுக்கு மேல் பழைய, திரவப் பெற்றோலிய வாயுவினால் இயங்கும் ஏனையவை L
  8703.21.55 இரு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.21.71 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.21.79 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.21.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழையவை L
  8703.22 கன சென்றி மீற்றர் 1,000 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.22.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.22.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.22.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.22.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.22.89 ஏனையவை L
  8703.23 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.23.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.23.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.61 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.62 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,600 ஐ விஞ்சாத ஏனையவை L
  8703.23.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.23.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.23.93 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.94 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.23.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.23.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.24 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 3,000 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.24.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.24.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.24.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.24.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.24.89 ஏனையவை L
    Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (டீசல் அல்லது அரை டீசல்)  
  8703.31 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.31.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.31.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
  8703.31.60 இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பழைய முச்சக்கர வண்டிகள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.31.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.89 ஏனையவை L
    ஏனையவை  
  8703.31.93 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.31.94 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32 கன சென்றி மீற்றர் 1,500 ஐ விஞ்சிய எனினும் கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சாதவை  
  8703.32.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.32.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத, மூன்று வருடங்களுக்கு மேற்படாத பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.69 ஏனையவை L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட, சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய, மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.32.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.89 ஏனையவை L
  8703.32.96 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.97 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சாத மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை L
  8703.32.98 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.32.99 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,000 ஐ விஞ்சிய மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33 சிலின்டர் இயலளவு கன சென்றி மீற்றர் 2,500 ஐ விஞ்சியவை  
  8703.33.20 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய அம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் சிறைச்சாலை வேன் L
  8703.33.40 மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய பிண வாகனங்கள் L
    ஸ்டேசன் வெகன் மற்றும் ரேசின் கார் உட்பட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய மோட்டார் கார்கள்  
  8703.33.61 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.69 ஏனையவை L
    மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் பழைய ஏனையவை  
  8703.33.81 இருவிசை (ஹய்பிரிட்) மின் வாகனங்கள் L
  8703.33.89 ஏனையவை L
  8703.90 ஏனையவை  

210 - மோட்டார் போட்டுக்கள், என்ஜின்கள், விமானங்கள், ஹெலிகொப்டர்கள் மற்றும் விமான உதிரிப் பாகங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • பாதுகாப்பு அமைச்சின் சிபாரிசு (விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகொப்டர் தொடர்பாக)
 • சிவில் விமானச் சேவைகள் அதிகாரசபையின் சிபாரிசு (விமானங்கள், ஹெலிகொப்டர்கள் மற்றும் விமானங்கள், ஹெலிகொப்டர்களின் உதிரிப் பாகங்கள் தொடர்பாக)

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 0.5% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

சுங்க வகைப்படுத்தல் தலைப்பு சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடு விபரம் அனுமதிப்பத்திர கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
88.01 8801.00 Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft. L
88.02   Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles.  
    Helicopters :  
  8802.11 Of an unladen weight not exceeding 2,000 kg L
  8802.12 Of an unladen weight exceeding 2,000 kg L
  8802.20 Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg L
  8802.30 Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg L
  8802.40 Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg L
  8802.60 Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles L
88.03   Parts of goods of heading 88.01 or 88.02.  
  8803.10 Propellers and rotors and parts thereof L
  8803.20    

220 - மோட்டார் இயந்திரம்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 25% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

230 - வாகன பொடி செல்கள் (வேறாக்கக் கூடிய மற்றும் வேறாக்க முடியாத பொடி மற்றும் செசிகள்)

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • இந்நாட்டில் வாகனத்தை பொருத்துவதற்கு உள்நாட்டு கைத்தொழிலொன்றாக பதிவு செய்துள்ளமைக்கான சான்றிதழ்
 • மோட்டார் வாகன போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தின் சிபாரிசு

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • வேறாக்கக் கூடிய பொடி மற்றும் செசி அலகொன்றுக்கு ரூ. 50,000 + பெறுமதி சேர் வரி
 • வேறாக்க முடியாத பொடி மற்றும் செசி அலகொன்றுக்கு ரூ. 150,000 + பெறுமதி சேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

240 - மோட்டார் சைக்கிள்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

245 - பாதுகாப்பு தலைக் கவசங்கள்

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • கன சென்ரிமீட்டர் 0-350 க்கு இடைப்பட்ட எஜ்சின் கொள்திறன் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 5, 000
 • கன சென்ரிமீட்டர் 351-800 க்கு இடைப்பட்ட எஜ்சின் கொள்திறன் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 10, 000
 • கன சென்ரிமீட்டர் 801-1000 க்கு இடைப்பட்ட எஜ்சின் கொள்திறன் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 20, 000
 • கன சென்ரிமீட்டர் 1000 க்கு மேல் எஜ்சின் கொள்திறன் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 30, 000

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

250 - ஏனைய வாகனங்கள் (கார், வேன், கெப்)

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • வங்கி அறிககை (விண்ணப்பப்பத்திரம் கையளிக்கும் மாதத்திற்கு முன்னரான 03 மாதங்களின் வங்கி அறிககைகள்)

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • அனுமதிப் பத்திரத்திற்கு உற்பட்ட கால எல்லையை விஞ்சி 5 வருடங்கள் வரை - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 25% + பெறுமதிசேர் வரி
 • அனுமதிப் பத்திரத்திற்கு உற்பட்ட கால எல்லையை விஞ்சி 5 வருடங்களுக்கு மேல் - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 30% + பெறுமதிசேர் வரி

சுங்க வகைப்படுத்தல் குறியீடுகள்

260 - வதிவில் உள்ள வெளிநாட்டவர்களினால் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • கடந்த மூன்று வருடங்களினுள் அமேரிக்க டொளர் 50,000 இற்கு அதிகமான தொகையை இந்நாட்டுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை.
 • நன்கொடையாளர் மற்றும் நன்கொடை பெறுனர் ஆகியோருக்கிடையேயான உறவு முறையை வெளிப்படுத்தும் சான்றிதழ்.
 • வெளிநாட்டு பிரயாணக் கடவுச்சீட்டு மற்றும் விசாவின் பிரதி (இரட்டை பிரசாவுரிமை, வதிவிட வீசா அல்லது தொழில் வீசா ஆக இருத்தல் வேண்டும்)

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 0.3% + பெறுமதிசேர் வரி

270 - கனரக வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • 3 – 5 வருட பழைய வாகனமாயின் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 75, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • 7 – 10 வருட பழைய வாகனமாயின் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 150, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • 10 – 12 வருட பழைய வாகனமாயின் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 200, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • 12 – 15 வருட பழைய வாகனமாயின் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 250, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • 15 – 20 வருட பழைய வாகனமாயின் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 300, 000 + பெறுமதிசேர் வரி

275 - திருத்தம் செய்து மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்வதற்காக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வாகனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்த சான்றிதழ்
 • T.E.I.P. (Temporary Import for Export Processing) ஏற்றுமதிக்காக தயார் செய்வதற்காக தற்காலிகமாக இறக்குமதி செய்யும் உத்தேச திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுள்ளமை பற்றிய கடிதம்
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • கார் ஒன்றுக்கு ரூ. 10,000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றுக்கு ரூ. 5,000 + பெறுமதிசேர் வரி

280 - மோட்டார் வாகனங்களின் வெட்டிய பகுதிகள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • உரிய வாகனத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்த சான்றிதழ் மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
 • வாகனத்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின் பகுதிப் புகைப்படம்
 • சுங்க ஏல விற்பனையில் கொள்வனவு செய்ததாயின் சுங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட கடிதம்
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 25% + பெறுமதிசேர் வரி

285 - பயன்படுத்திய டயர்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 25% + பெறுமதிசேர் வரி

290 - செஸி, சுங்க ஏல விற்பனையில் கொள்வனவு செய்த செஸி, துவிச்சக்கர வண்டி சட்டகங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • சுங்க ஏல விற்பனையில் கொள்வனவு செய்ததாயின் சுங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட கடிதம்
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • செஸி - அலகொன்றுக்கு ரூ. 30, 000 + பெறுமதிசேர் வரி
 • துவிச்சக்கர வண்டிச் சட்டகம் - அலகொன்றுக்கு ரூ. 5, 000 + பெறுமதிசேர் வரி

305 - மின்சக்தியால் செயற்படுகின்ற முச்சக்கர வண்டிகள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தையும், பெற்றுக் கொண்ட அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

320 – பயன்படுத்திய வாகன ஆசனங்கள்

வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைப்பாடுகள்

 • இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரமொன்றைக் கோரி சமர்ப்பித்த கடிதம்
 • இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் திணைக்களம் வெளியிடுகின்ற IECD-02 விண்ணப்பப்படிவம் (Indent) அறவிடுபவரினால் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறப்பர் இலச்சினையுடன் கையொப்பமிட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இறக்குமதியாளர் நிறுவனமொன்றாயின்,
  • அந்த தொழில்முயற்சியை பதிவு செய்யும் சான்றிதழின் மூலப் பிரதி மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் தனி நபராயின்,
  • தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் அதன் நிழற்பிரதியொன்று
 • இறக்குமதியாளர் அல்லது விநியோகிப்பவரினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள பெயரளவு விலைப்பட்டியல் (Performa invoice)
 • சுங்க ஏல விற்பனையில் கொள்வனவு செய்ததாயின் சுங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட கடிதம்
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை

செயல்முறை

 • அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான மேற்படி ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அலகின் கரும பீடத்திற்கு கையளித்தல்.
 • அனுமதிப் பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான ஆவணங்கள் தொடர்பாக விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின் அனுமதியைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல்.
 • கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் அங்கிகாரத்தில் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரம் தொடர்பாக கரும பீடத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற உறுதிச்சீட்டுக்கு ஏற்ப காசாளரிடம் கொடுப்பனவு செய்தல்.
 • கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை கரும பீடத்தில் ஒப்படைத்தல்.
 • அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடப்பட்டு கையொப்பமிட்ட பிறகு, அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டது பற்றி இலச்சினையிடப்பட்ட நிழற்பிரதியொன்றை அனுமதிப்பத்திர கரும பீடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம்

 • பயன்படுத்திய வாகன ஆசனங்கள் (8 அலகுகள்) - விலை, காப்புறுதி மற்றும் தரித்து வைத்தல் பெறுமதியின் 50% + பெறுமதிசேர் வரி