தேவையான ஆவணங்கள்

  • விண்ணப்பதாரியின் கோரிக்கைக் கடிதம்
  • வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட கோரிக்கைக் கடிதம் அல்லது வங்கியினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பதாரியின் கோரிக்கைக் கடிதம்
  • வணிக விலைப்பட்டியல் (Commercial Invoice)
  • சரக்கு பற்றுச்சீட்டு (Way Bill)
  • மதிப்பீட்டு அறிவித்தல் (Assessment Notice)
  • சுங்கப் பிரகடணம் (Custom Declaration)

செயல்முறை

  • கொள்கைப் பிரிவிற்கு மேற்கூறப்பட்ட ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தல்
  • அங்கிகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் தொடர்பாக கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டைப் பயன்படுத்தி காசாளரிடம் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளல்
  • கொடுப்பனவுக்காக வழங்கப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை பிரிவுக்கு சமர்ப்பித்தல்
  • பிரிவிலிருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

கட்டணங்கள் - ரூ. 1,0000.00