அட்டவணை iv

தொ.இ. விடயம் ஆவணக் கட்டணம்
1 செல்லுபடியாகும் நாணயக் கடிதத்தை பெறுவதற்கு முன்னர் கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட வாகனம் (LC) ரூ. 1,000/- (வாகனமொன்றுக்கு)
2 செல்லுபடியாகும் நாணயக் கடிதம் திருத்தப்படுவதற்கு முன்னர் கப்பலேற்றப்பட்ட வாகனம் (LC) ரூ. 500/- (வாகனமொன்றுக்கு)
3 நாணயக் கடித நிபந்தனைகளை மீறல் (LC) ரூ. 1000/- (நிபந்தனையொன்றுக்கு)
4 ஏனைய இறக்குமதி ஆவணங்களுடன் வாகன செசி இலக்கம் வேறுபடல் ரூ. 500/- (வாகனமொன்றுக்கு)
5 இறக்குமதி ஆவணங்களில் குறைபாடுகள் ரூ. 500/- (வாகனமொன்றுக்கு)
6 இலங்கை சுங்கத்திலிருந்து சரக்குகளை விடுவிப்பதற்கான அங்கீகாரம் ரூ. 1000 (வாகனமொன்றுக்கு)
7 முதிர்வுத் திகதியிலிருந்து 180 நாட்களுக்கு மேற்பட்ட (D/A) கொடுப்பனவு பட்டியல்களுக்கு எதிரான ஆவணங்கள் ரூ. 1000/- (வாகனமொன்றுக்கு)
8 முற்கொடுப்பனவுகளுக்கான அங்கிகாரம் ரூ. 1000/- (விண்ணப்பமொன்றுக்கு)
9 முற்கொடுப்பனவின் ஊடாக கொடுப்பனவு செய்யப்பட்ட பின்னர் வந்தடைந்த சரக்கு ரூ. 1000/- (விலைப்பட்டியலொன்றுக்கு)
10 அந்நிய செலவாணி அல்லாத இறக்குமதி தொடர்பான முன் அனுமதி (NFEI) ரூ. 500 (விலைப்பட்டியலொன்றுக்கு)
11 அந்நிய செலவாணி அல்லாத இறக்குமதிக்கு பின்னரான அனுமதி (NFEI) ரூ. 1000/- (விலைப்பட்டியலொன்றுக்கு)
12 நாணயக் கடித நிபந்தனைகளை மீறல் (வாகனங்கள் தவிர) ரூ. 500/- (விலைப்பட்டியலொன்றுக்கு)
13 ஏனையவை ரூ. 1000/- (விலைப்பட்டியலொன்றுக்கு)