දුඹුරු සීනි ආනයනය සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 2021.02.21 දින සිට අත්හිටුවා ඇත.

 

ටී.වී.ඩී.දමයන්ති එස්. කරුණාරත්න
ආනයන හා අපනයන පාලක ජනරාල්