කාර්යය ගත වන කාලය
1.හඳුනාගත් භාණ්ඩ ආනයනය හෝ අපනයනය කිරීම තහනම් කිරීම, සීමා පැනවීම, රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීම යනාදී කරුණු වෙනුවෙන්  ගැසට් පත්‍ර‍ නිකුත් කිරීම සහ කාලීන අවශ්‍යතාවය මත රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව රේගු වර්ගීකරණ සංකේතාංක හඳුන්වා දීමෙන් පසු බලපත්‍ර‍ ලබා ගත යුතු අයිතම ප්‍ර‍කාශයට පත් කරමින් ගැසට්පත්‍ර‍ නිකුත් කිරීම
2. එම ගැසට්පත්‍ර‍ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
මාස 01  හෝ ඊට වැඩි
3. විදේශ විනිමය වැය නොවන පදනම මත කරනු ලබන ආනයනයන් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම. පැය 01
4. බැංකු රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම මත රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට සහ බැංකුවට අනුමැතියන්  දීම පැය 01
5. ගෙවුම් ක්‍රමවල කොන්දේසි උල්ලංඝනය වීම් හේතුවෙන් බැංකුවේ රඳවා ගත් ලේඛන නිදහස් කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දීම. පැය 01
6. අපනයනකරු විසින් බැංකු ඇපකර ලබා දී නොමැති අවස්ථාවන්හීදී අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීමට අනුමැතිය ලබා දීම. සති 01
7. ප්‍රතිඅපනයනයන් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම. පැය 01
8. නියමිත ගෙවීම දින ඉක්මවූ  D/A (Documents against Acceptance) සහ විවෘත ගිණුම් (Open Accounts)  මත ගෙවීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම. පැය 01