ආයතනයේ නම ලිපිනය ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය
  පැතුම් ඔටෝ එන්ටප්‍රයිසස් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ්   No. 94/01, කඩවල, දුනගහ.  PV108284
  චින්තක එන්ටප්‍රයිසස්   No. 100/5, මුරුතාන, කොච්චිකඩේ. AA4614