රේගු වර්ගීකරණ සංකේතාංක 9503.00.40 , 9503.00.60, 9503.00.80 යටතේ මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන ඩ්‍රෝන යානා සහ රේගු වර්ගීකරණ සංකේතාංක 8517.12.20 සහ 8517.62.10 යටතේ මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන වෝකි-ටෝකි (Warkie-talkie/Transceiver) සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම 2019.04.25 දින සිට තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව කාරුණිකව දන්වමි.

ආනයන හා අපනයන පාලක ජනරාල්