පාවිච්චි කළ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා 2018 වර්ෂය තුළදී නිකුත් කරන ලද , කාලය ඉකුත් වී ඇති ආනයන පාලන බලපත්‍ර වල කාලය දීර්ඝ කිරීම සලක‍ා බැලීම සඳහා අයදුම්පත් ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා පහත කොන්දේසි බලපවත්වනු ඇත.

 

  1. සංශෝධිත බලපත්‍රය උපරිම මාස 03ක කාලයක් සඳහා පමණක් වලංගු වනු ඇත.

  2. වායු විමෝචන සම්මත ප්‍රමිතීන් සහ ආරක්ෂණ මිනුම්/ප්‍රමිතීන්ට අනුගත විය යුතුය. ( එසේ අනුගත නොවන වාහන ආනයනකරුගේ වියදමින් ප්‍රති ආනයනය කල යුතු වේ.)

  3. සංශෝධිත බලපත්‍රය නැවත සංශෝධනය කරනු නොලැබේ.

  4. මෙම සහන කාලය ලබා දෙනු ලබන්නේ 24.04.2019 සිට 24.05.2019 දක්වා පමණි.

  5. වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා දැනට ඇති නීතිරීති අනුව බලපාන කොන්දේසි ඇතුලත් කරනු ඇත.

ටී.වී.ඩී. දමයන්ති එස් කරුණාරත්න

ආනයන හා අපනයන පාලක ජනරාල්