රේගු වර්ගීකරණ සංකේතාංක 8471 හි උපසංකේතාංක යටතට වර්ගීකරණය කරන ලද පාවිච්චි කළ හෝ පිළිසකසන ලද පරිගණක යන්ත්‍ර සහ උපාංග මෙරටට ගෙන්වීම සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි.

ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්