ප්‍රතිපත්ති විස්තරය බාගතකිරීම
ආනයන පාලන බලපත්‍ර යටතේ පාවිච්චි කළ වාහනයක් ආනයනය කිරීම PDF [485 KB]